• Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Zasady naboru

 ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

          Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie rozpocznie się 1 marca 2021 r. i potrwa do 12 marca 2021 r.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy, w terminie rekrutacji, tj. od 1 marca br. do dnia 12 marca br. :

 1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: https://lublin.eu/edu/projekt/
 2. w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
 3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego niezbędne jest założenie konta w serwisie. Zakładane konto służy jedynie do zgłoszenia jednego kandydata oraz jest ważne przez czas trwania naborów, tj. do 01.09.2021r. Posiadanie konta w serwisie edu.lublin.eu, nie jest tożsame z posiadaniem konta w systemie rekrutacyjnym.


Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego:

          Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców. Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;

W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:

Art. 131 ust. 1 ustawy -  Prawo oświatowe Dz. U. z 2020 r., poz. 910, 1378 oraz Dz. U. z 2021 r., poz. 4) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto, art. 131 ust. 2  wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów, każde.

Kryteria gminne:

Art.  131 ust. 4 i ust. 6 ustawy -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910, 1378 oraz Dz. U. z 2021 r., poz. 4): W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący.

Kryteria gminne określone zostały w uchwale nr 511/XIII/202 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Są to:

1) pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko

(prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub

pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego - 3 punkty;

2) oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie - 2 punkty;

3) jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun)

wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie - 1 punkt;

4) rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału

przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat - 2 punkty;

5) zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci - 1 punkt;

6) rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy - 1 punkt.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych obowiązujące w Mieście Lublinie

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od  1 marca br., od godz. 8.00 do 12 marca br. do godz. 15.0
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 12 kwietnia  br. godz. 12.00
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 12 kwietnia br. od godz. 12.00 do 16 kwietnia br. do godz. 15.00
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 19 kwietnia br. godz. 12.00
 5. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
 6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,